Všeobecné obchodní podmínky prodeje

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti MASOVÁ bedýnka s.r.o., Jar. Svobody 476/21, 664 47 Střelice, IČO: 10955186, zapsáno C 123815/KSBR Krajský soud v Brně (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinými osobami, které jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen "kupující").

1.2 Obchodní podmínky se vztahují přiměřeně též v mezích zákonné ochrany a podmínek uvedených v čl. 13 obchodních podmínek na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem ve smyslu § 419 Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „spotřebitel“). Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, která se vztahují na spotřebitele, nejsou použitelná na kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinými osobami, které jednají při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

1.4 Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, vzniklé v souladu se stávajícími obchodními podmínkami.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1 Cenové nabídky vypracované prodávajícím představují výzvu k podání nabídky a mohou být kdykoliv změněny bez předchozího upozornění.

2.2 Pro všechny objednávky je třeba vyjádření prodávajícího. Smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou uzavřeny písemným či elektronickým (elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího) přijetím ze strany prodávajícího a řídí se těmito obchodními podmínkami. Objednáním zboží kupující závazně prohlašuje, že chce objednané zboží zakoupit.

2.3 Objednávky produktů nemůže kupující po jejich akceptaci změnit, zrušit nebo změnit naplánování jejich dodávek bez souhlasu prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo přidělovat prodej produktů mezi své zákazníky. 

2.4 Všechny informace o zboží, umístěném v on-line obchodu, jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh dodat toto zboží. Uvedené se týká především vyobrazení zboží, předpokládaných termínů doručení a dostupnosti zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na takto umístěné zboží v on-line obchodu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se proto nepoužije. Prodávající je oprávněn nabízený sortiment zboží libovolně měnit a ukončit prodej zboží bez předchozího upozornění či informace.

2.5 Kupující je upozorněn, že údaje prezentovaného zboží na nákupním portálu (zejména dostupnost, cena) nejsou aktualizovány informačním, skladovým systémem a lidskými zdroji prodávajícího nepřetržitě a v každém okamžiku. Změny ve skladových zásobách jsou v informačním systému prodávajícího aktualizovány až s určitým časovým odstupem s přihlédnutím na technické možnosti. Z tohoto důvodu nemusí být údaje ohledně zboží na nákupním portálu vždy správné a úplné ve srovnání se skutečným stavem. Kupující také bere na vědomí, že údaj "dostupnost" zobrazený u položky zboží na nákupním portálu nelze interpretovat jako lhůtu pro dodání zboží prodávajícím. Uvedená dostupnost zboží je pouze orientační, nezávazný odhad času, který se předpokládá po vyprodání dostupných skladových zásob prodávajícího. Prodávající nemá zájem lákat nebo klamat svého zákazníka, právě z tohoto důvodu je možnost dodání kupujícím objednaného zboží vždy ověřována prodávajícím a až na základě akceptace objednávky prodávajícího se realizuje dodávka zboží kupujícímu. Prodávající upozorňuje, že zejména s ohledem na charakter internetového prodeje a dodávek od dodavatelů není možné zboží předem ukázat kupujícímu, není možné vždy provést přijetí a akceptaci objednávek a provést dodání zboží, byť prostřednictvím třetí osoby. Zboží prodávané přes tento nákupní portál je vždy limitováno aktuálními skladovými zásobami prodávajícího a objednání nebo dodání zboží po jeho vyprodání není možné, ani prostřednictvím jiné osoby.

2.6 Pokud prodávající před akceptací nebo po akceptaci objednávky zjistí tiskovou, systémovou, lidskou, dodavatelskou či jinou chybu týkající se zboží nebo dodání (zejména zveřejněnou či jinak zjistitelnou na nákupním portálu nebo uvedenou v objednávce, v akceptaci objednávky, resp. v jiné zprávě), jakož i v případě vyprodání zásob, nedostupnosti zboží i při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něj požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu v dohodnuté lhůtě nebo v ceně uvedené v internetovém obchodě, nebo z důvodu vyšší moci, je vždy oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, zrušit, odmítnout, resp. neakceptovat objednávku. Taková chyba se může týkat zejména aktuální ceny zboží, množství, možnosti dodání, dostupných skladových zásob nebo jiné skutečnosti, z níž např. může vyplynout nemožnost dodat zboží kupujícímu včas nebo řádně v souladu s objednávkou nebo akceptací objednávky. Kupující bude o této skutečnosti neprodleně po zjištění informován, prodávající je podle vlastního uvážení oprávněn takové zboží nedodat, neodeslat / neprovést akceptaci objednávky, odmítnout kupujícím vystavenou objednávku, prodávajícím akceptovanou objednávku nebo jednostranně odstoupit od uzavřené kupní smlouvy podle výše uvedeného. V těchto mimořádných případech prodávající není v prodlení s dodáním zboží. Prodávající je vždy oprávněn jednostranně odstoupit od kupní smlouvy (do okamžiku dodání zboží) nebo okamžitě zrušit / odmítnout objednávku, pokud cena zboží nebo údaj o množství uvedené na nákupním portálu byly nesprávné v důsledku lidské, systémové nebo jiné chyby. V případě že kupující již zaplatil kupní cenu, tato kupní cena mu bude prodávajícím vrácena v těchto případech nejpozději do 15 dnů ode dne zrušení smlouvy nebo objednávky. Prodávající je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy nebo nevydat zboží kupujícímu i v případě pokud zjistí, že mu v komunikaci byly uvedeny nebo poskytnuty nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje ohledně kupujícího, osoby přebírající zboží nebo pokud hrozí, že v důsledku chování osoby, s kterou prodávající komunikoval, může dojít ke vzniku škody na straně prodávajícího (např. podvodné jednání).

3. CENY

3.1 Ceny jsou uvedeny pouze za zboží netto a nezahrnují daně, přepravní náklady, cla nebo jiné náklady nebo poplatky jako jsou například poplatky za zvláštní balení a označení produktů, povolení, certifikáty, celní prohlášení a registrace. Za jakékoli dodatečné poplatky nese odpovědnost kupující.

3.2 Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v on-line obchodě. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout návrh na uzavření kupní smlouvy, popřípadě si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy odstoupit, pokud byla nabídnutá nebo dohodnutá kupní cena zobrazena kupujícímu v on-line obchodě chybně.

3.3 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího. I v tomto případě jsou nedílnou součástí uzavření kupní smlouvy tyto obchodní podmínky.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Pokud nebylo výslovně písemně dohodnuto jinak, kupní cena  je splatná při dodání zboží  prodávajícímu na základě vystaveného účetního dokladu.  

4.2 Prodávající je oprávněn požadovat před uzavřením kupní smlouvy od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, popřípadě je oprávněn zálohu či jinou obdobnou platbu požadovat i po uzavření kupní smlouvy, pokud se to ukáže nezbytným pro splnění závazku prodávajícího z kupní smlouvy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující je povinen zálohu či jinou obdobnou platbu poskytnout ve lhůtě a způsobem, stanoveným prodávajícím. 

4.3 Prodávající je oprávněn odmítnout šeky a směnky. Slevy nebo poplatky za směnku nese kupující, šeky a směnky jsou splatné okamžitě.

5. DODACÍ DOBA, ČÁSTEČNÉ DODÁVKY

5.1 Pokud prodávající neurčí písemně jinak, pro všechny dodávky prodávajícího platí jako místo dodání provozovna prodávajícího Merhautova 51, Brno. Povinností prodávajícího je poskytnout zboží k dispozici kupujícímu ve své provozovně, prodávající nenese odpovědnost za nakládku zboží na dopravní prostředky kupujícího.

5.2 Dodací lhůty uváděné prodávajícím jsou pouze odhadované, prodávající není odpovědný za opožděnou, částečnou či předčasnou dodávku a kupující je povinen dodávku akceptovat a provést platbu za takto dodané produkty. Zpožděním dodávky objednávky nebo její kterékoli části nevzniká kupujícímu právo zrušit ostatní dodávky. 

5.3 Dodací doba se přiměřeně prodlužuje, jestliže nebyla dodržena důsledkem vyšší moci, stávky, nepředvídatelných překážek, zvýšení nákladů na nákup surovin nebo prodej zboží, překážek způsobených úředním nařízením, a to i v devizovém oběhu nebo jinými právními akty, přírodními katastrofami nebo v jiných případech vyšší moci dodacích těžkostí subdodavatele nebo důsledkem jiných okolností, které nezpůsobil prodávající a rovněž v případě, pokud takové okolnosti postihnou jeho subdodavatele. To platí také tehdy, jestliže bez důvodů, spočívajících na straně prodávajícího, jeho dodavatelé svou povinnost nesplní vůbec nebo opožděně, nebo jsou narušeny obvyklé odběrní a přepravní poměry nebo možnosti. V takových případech je prodávající oprávněn za předpokladu, že tyto skutečnosti oznámí kupujícímu a jestliže se již sám ocitl v prodlení, dodávat zboží s odpovídajícím zpožděním nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je v takových případech oprávněn odstoupit od smlouvy nebo oznámit prodávajícímu, že souhlasí s plněním v náhradní lhůtě.

5.4 Jestliže je zboží prodávajícím připraveno k odběru, nakládce nebo odeslání, ale v důsledku přepravních potíží, které vznikly z důvodů, které nespočívají na straně prodávajícího, nemůže být odvezeno, naloženo nebo odesláno, platí, že dodací lhůty jsou dodrženy a smlouva ze strany prodávajícího je splněna.

5.5 Ocitne-li se prodávající v dodávkách zboží ve zpoždění z jiných důvodů než jsou uvedeny výše, považuje se to za nepodstatné porušení smlouvy. Kupující může v takovém případě, po marném uplynutí jím stanovené náhradní dodací lhůty v délce nejméně deseti (10) týdnů od oznámení, od smlouvy odstoupit. Za podmínky poskytnutí uvedené náhradní dodací lhůty může kupující od smlouvy odstoupit při zpoždění způsobeném úmyslným jednáním či hrubou nedbalostí ze strany prodávajícího.

6. PŘEPRAVA, PŘEVOD RIZIKA

6.1 Místem dodání zboží je provozovna určená prodávajícím, není-li provozovna určena, je místem dodání provozovna Merhautova 51, Brno. Pokud kupující požaduje dodání zboží na jiné místo, nese riziko a náklady na zaslání a dopravu zboží, počínaje odesláním zboží ze strany prodávajícího. Pojištění v průběhu přepravy je zajišťováno pouze na žádost a na náklady kupujícího.

6.2 Kupující, který provedl přejímku zboží (ať už před či k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží) nebo byl prodávajícím vyzván k tomu, aby přejímku zboží provedl, avšak tuto přejímku z důvodů spočívajících na jeho straně nevykonal, může uplatnit nároky z vad zboží jen tehdy, pokud prokáže, že tyto vady na zboží vznikly úmyslným zaviněním na straně prodávajícího v době po přechodu nebezpečí škody na zboží.

6.3 Na žádost kupujícího lze pojistit zásilku na jeho náklady proti jím označeným rizikům.

6.4 Pokud se zásilka zpozdí bez zavinění prodávajícího, bude zboží uskladněno na náklady a riziko kupujícího. Oznámení, že je zboží připraveno k zaslání, má platnost zaslání.

6.5 Prodávající neodpovídá za škody, které vzniknou nepřevzetím nebo opožděným převzetím zboží.

6.6 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky. V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je kupující povinen tyto neprodleně oznámit dopravci a nejpozději do jednoho (1) pracovního dne i prodávajícímu. Kupující je povinen na přepravním dokumentu přepravce/doručovatele v momentě přebírání zásilky (zejména při podepisování převzetí) vyznačit všechna zjevná poškození zásilky a porušenost obalu. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že byla zásilka převzata neporušená. Pokud kupující nevznese námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od dodání zboží, na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně, pokud se důkazně neprokáže opak.

6.7 Od okamžiku, kdy je zboží určené pro kupujícího označeno za účelem jeho odlišení od jiného zboží jako zboží určené pro kupujícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího a zboží je skladováno na jeho účet a nebezpečí. K tomuto přechodu nebezpečí škody na zboží dochází nejpozději k okamžiku, kdy je zboží připraveno prodávajícím k odeslání.

6.8 Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, je kupující povinen zboží převzít. Prodávající je oprávněn dodat zboží po částech v dílčím plnění.
 
7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

7.1 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny zboží a všech ostatních pohledávek, vyplývajících z aktuálního smluvního vztahu.

8. ZÁRUKA

8.1 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí ustanoveními občanského zákoníku, pokud z příslušné smlouvy nebo těchto dodacích podmínek výslovně nevyplývá něco jiného.

8.2 Kupující je povinen prohlédnout si zboží či zajistit prohlídku zboží nejpozději k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Po době, kdy kupující provedl či měl provést přejímku zboží, jsou jakékoliv případné reklamace zjevných vad a nedostatků vyloučeny. Za zjevné vady, které se objeví při nebo po zpracování zboží prodávající neodpovídá.

8.3 Ostatní reklamace musí být, u zjevných vad nejpozději do tří pracovních dnů ode dne převzetí zboží, u skrytých vad pak neprodleně po jejich zjištění, oznámeny písemně prodávajícímu, jinak na ně nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá pouze za ty vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Veškeré záruky však zanikají uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Zboží z vadné dodávky musí být uchováno v tom stavu, ve kterém bylo v době zjištění závad, musí být zřejmé, že se jedná o zboží dodané prodávajícím, dále musí být kupujícím pečlivě a bezplatně uloženo a připraveno k prohlídce ze strany prodávajícího. Porušení těchto závazků vylučuje jakékoliv reklamační nároky vůči prodávajícímu.

8.4 V případě oprávněné záruky je jediným nárokem kupujícího sleva z kupní ceny.

8.5 Právo z odpovědnosti za vady kupujícímu nepřísluší v případě, kdy je zboží použito v rozporu s pokyny prodávajícího.

9. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

9.1 Odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu je omezena na přímé škody kupujícího maximálně do výše ceny předmětného zboží, nestanoví-li tyto podmínky jinak. Prodávající neodpovídá za žádnou nepřímou, zvláštní, vedlejší či následnou škodu (například za ušlý zisk či ztrátu příjmů, výrobní náklady, náklady na stažení výrobků z oběhu, újmu na dobré pověsti či ztrátu zákazníků). Tímto omezením odpovědnosti nejsou dotčena práva kupujícího přiznaná zákonem v rozsahu, v jakém prodávající nemůže v souladu se zákonem odmítnout jakékoliv předpokládané či zákonné záruky.

10. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

10.1 Prodávající není odpovědný za neplnění svých povinností, které má na základě těchto obchodních podmínek, pokud neplnění těchto povinností zapříčinily okolnosti, na které důvodně nemá dosah (například události vyšší moci, jednání či nečinnost kupujícího, přerušení provozu, přírodní či člověkem vyvolané katastrofy, epidemie, nedostatek materiálu či zboží, stávky, trestné činy, zpoždění dodávky či přepravy nebo nemožnost obstarat materiály či zboží ze standardních zdrojů).
 
 
 
11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

11.1 Prodávající je oprávněn od smlouvy mimo zákonných důvodů a důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách odstoupit: 
- v případě objednávky provedené na základě chybného zobrazení v on-line obchodě
- v případě nepřevzetí zboží nebo prodlení s převzetím zboží
- v případě zahájení insolvenčního nebo exekučního řízení vůči kupujícímu.

11.2 Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím. 

11.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. 

11.4 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží, které již bylo dodáno řádně, včas a bez vad. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy u již dodaného částečného plnění. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy týkající se zboží podléhající rychlé zkáze a dále zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

11.5 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, v případech kupních smluv dohodnutých elektronickou cestou také elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.6 Pokud prodávající odstoupí od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady, které měl s přípravou, balením, odesláním a realizací jeho objednávky ve skutečné výši, nejméně však ve výši 20% z dohodnuté kupní ceny. 

11.7 Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Ochrana osobních údajů je řešena v Zásadách ochrany osobních údajů.

13. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELI A PRÁVA SPOTŘEBITELE

13.1 Ustanovení tohoto článku se použije výlučně pro případ, kdy kupující je spotřebitelem.

13.2 Veškeré informace o prodávajícím včetně informací kontaktních jsou uvedeny na www.masovabedynka.cz. Prodávající spotřebiteli sděluje, že uzavřená kupní smlouva bude u něho uložena a na žádost spotřebitele k ní umožní spotřebiteli přístup po dobu 2 (dvou) let, smlouva je uzavírána v českém jazyce. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v čl. 2 těchto obchodních podmínek. Pro prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování.

13.3 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby, prodávající si neúčtuje jakékoli poplatky. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady v souladu s těmito obchodním podmínkami.

13.4 Označení a popis zboží je umístěn u každého zboží, stejně tak jako jeho cena, a to včetně DPH. Prodávající též spotřebiteli sděluje, že součástí ceny zboží nejsou daně a poplatky uvedené v čl. 3.1 těchto obchodních podmínek.

13.5 Ustanovení čl. 8.4 a čl. 9 těchto obchodních podmínek se neuplatní.

13.6 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, to neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, s výjimkou zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít, zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze zboží objednaného kupujícím, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 20 % celkové váhy daného objednaného zboží, zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spořebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

13.7 Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

13.8 Práva z vadného plnění ve smyslu § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2158 a násl. občanského zákoníku (dále jen „reklamace“) je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího s výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků, případně i v sídle nebo místě podnikání. To platí obdobně pro písemnou reklamaci. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

13.9 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení ve smyslu § 19 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

13.10 Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a to bez udání důvodu, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným prodávajícímu do jeho sídla. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ve smyslu nařízení vlády č. 363/2013 Sb. je dostupný zde. Lhůta podle věty první běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Spotřebitel bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy týkající se zboží podléhající rychlé zkáze nebo u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, příp. pokud uzavřený obal porušil, pokud je porušen bezpečnostní uzávěr nebo může dojít k jiné kontaminaci zboží.

13.11 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

13.12 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

13.14 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

13.15 Pro případ, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, informuje prodávající tímto spotřebitelem, že v případě vzniku sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodaří vyřešit smírně, je spotřebitel oprávněn obrátit se na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je www.coi.cz, kde jsou dostupné veškeré další informace.

14. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Platným právem je výhradně právní řád České republiky. Kupní smlouva, obchodní podmínky, jejich interpretace a vztahy, které vznikly na jejich základě, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv dispozitivní ustanovení českého právního řádu se nepoužije v tom rozsahu, v jakém by jeho použití mohlo měnit (ať už zcela nebo zčásti) význam, účel nebo interpretaci některého ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek.

14.2 Pokud je některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny kupní smlouvy vyžadují písemnou formu nebo musí být alespoň provedeny elektronickou poštou.

14.3 Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 7.7.2021. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku. 

14.4 Obchodní podmínky jsou platné a zavazují ode dne jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího, lze do nich nahlédnout i v sídle prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení k jejich zrušení, změně, úpravě nebo nahrazení novými s tím, že na uzavřené smlouvy se vztahují obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy. Provedením registrace, jakož i zasláním objednávky a odkliknutím souhlasu se zněním VOP na www.masovabedynka.cz při ukončení procesu objednávání kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s obchodními podmínkami, považujíce je za součást smluvního vztahu.

14.5 Rozhodným právem je právo České republiky. Všechny spory, které vzniknou z VOP, smlouvy nebo v souvislosti s nimi včetně sporů z dodávek zboží budou rozhodovat výlučně soudy v České republice.